Frågeformulär inom huvud-halsområdet, hörselintervention och kit för luktrehabilitering

Som komplement till patientundersökningar är det viktigt att få med och dokumentera patientens egen upplevelse (Patient Reported Outcome Measures (PROM). Enkäter/formulär är det vanligaste sättet att bedöma PROM eftersom det är tidseffektivt och garanterar att frågorna ställs på samma sätt varje gång vilket underlättar för jämförelse inom och mellan grupper. I kliniken kan denna typ av formulär användas för att uppskatta symtom eller behandlingseffekt. De kan hjälpa patienter att förklara sina problem med nedsatt funktion och livskvalitet samt underlätta för kliniker att ringa in det som patienten upplever som sin största svårighet. Du är välkommen att använda dessa PROM-instrument efter att du registrerat dig och angett i vilket sammanhang du kommer använda enkäten/erna.

Denna hemsida erbjuder också instruktioner avseende luktrehabilitering efter laryngektomi.

Formulär

Glasgow Benefit Inventory (GBI)

Glasgow Benefit Inventory (GBI) är ett generiskt frågeformulär med syfte att användas efter intervention inom öron- näs- och halsområdet. Formuläret utvecklades 1996 av Robinson, Gatehouse

Mer »

NAIM

NAIM är lukttekniken som gör stor nytta och som ni lär ut enkelt, snabbt och effektivt! För att luktmolekyler ska nå luktepitelet i näsan efter

Mer »

MDADI

MDADI är en cancerspecifik enkät och används till att bedöma dysfagi, social funktion och livskvalitet hos huvud-hals cancerpatienter. Formuläret består av 19 frågor uppdelat i

Mer »

SWAL-QOL

SWAL-QOL är ett formulär för att mäta livskvalitet utifrån sväljbesvär. Den svenska versionen av SWAL-QOL visar god validitet och test-retest reliabilitet. Detta formulär kan användas

Mer »

S-SECEL

Som komplement till kliniska och röstrelaterade undersökningar för patienter med röstproblem är det viktigt att få med och dokumentera patientens egen kommunikationsupplevelse. S-SECEL är ett

Mer »

GTQ

Trismus innebär en begränsad förmåga att öppna munnen (≤ 35 mm) och är ett tärande, deprimerande och ofta smärtsamt tillstånd som obehandlat kan påverka livskvaliteten

Mer »

Kontakt

Forskningsgrupp

Professor Caterina Finizia och medarbetare

Kontaktperson avseende frågeformulär och luktrehabilitering

Lisa Tuomi, Överlogoped, Logopedmottagningen/ÖNH SU/Sahlgrenska 413 45 Göteborg