Frågeformulär inom huvud-halsområdet, hörselintervention och kit för luktrehabilitering

Som komplement till patientundersökningar är det viktigt att få med och dokumentera patientens egen upplevelse (Patient Reported Outcome Measures (PROM). Enkäter/formulär är det vanligaste sättet att bedöma PROM eftersom det är tidseffektivt och garanterar att frågorna ställs på samma sätt varje gång vilket underlättar för jämförelse inom och mellan grupper. I kliniken kan denna typ av formulär användas för att uppskatta symtom eller behandlingseffekt. De kan hjälpa patienter att förklara sina problem med nedsatt funktion och livskvalitet samt underlätta för kliniker att ringa in det som patienten upplever som sin största svårighet. Du är välkommen att använda dessa PROM-instrument efter att du registrerat dig och angett i vilket sammanhang du kommer använda enkäten/erna.

Denna hemsida erbjuder också instruktioner avseende luktrehabilitering efter laryngektomi.

Formulär

Glasgow Benefit Inventory (GBI)

Glasgow Benefit Inventory (GBI) är ett generiskt frågeformulär med syfte att användas efter intervention inom öron- näs- och halsområdet. Formuläret utvecklades 1996 av Robinson, Gatehouse och Browning. Formuläret är validerat och översatt till många språk och nu även till svenska för hörselförbättrande intervention (operation eller hörapparat). GBI består av 18

Mer »

NAIM

NAIM är lukttekniken som gör stor nytta och som ni lär ut enkelt, snabbt och effektivt! För att luktmolekyler ska nå luktepitelet i näsan efter laryngektomi behöver patienten skapa ett undertryck i munhålan genom att sänka underkäken, mungolvet, tungan, tungbasen och mjuka gommen med stängda läppar (som en artig gäspning).

Mer »

MDADI M.D. Anderson Dysphagia Inventory

MDADI är en cancerspecifik enkät och används till att bedöma dysfagi, social funktion och livskvalitet hos huvud-hals cancerpatienter. Formuläret består av 20 frågor uppdelat i 4 domäner; känslomässig (emotional), fysisk (physical) och funktionell (functional), global livskvalitet samt 4 tilläggsfrågor. Formuläret är översatt och validerat på svenska med goda psykometriska egenskaper.

Mer »

SWAL-QOL

SWAL-QOL är ett formulär för att mäta livskvalitet utifrån sväljbesvär. Den svenska versionen av SWAL-QOL visar god validitet och test-retest reliabilitet. Detta formulär kan användas för samtliga dysfagidiagnoser. SWAL-QOL är också känsligt för hur grav sjukdomen är mätt utifrån vilka födokonsistenser patienten förmår svälja.

Mer »

S-SECEL

Som komplement till kliniska och röstrelaterade undersökningar för patienter med röstproblem är det viktigt att få med och dokumentera patientens egen kommunikationsupplevelse. S-SECEL är ett frågeformulär för att mäta kommunikationsförmåga för patienter med röst, tal och kommunikationsproblem och kan användas för såväl patienter som genomgått behandling för larynxcancer som för

Mer »

GTQ – Gothenburg Trismus Questionnaire

Trismus innebär en begränsad förmåga att öppna munnen (≤ 35 mm) och är ett tärande, deprimerande och ofta smärtsamt tillstånd som obehandlat kan påverka livskvaliteten avsevärt. För att utvärdera trismus och dess behandlingsresultat har ett multidimensionellt, självadministrerat, trismusspecifikt frågeformulär skapats: Gothenburg Trismus Questionnaire (GTQ 2). GTQ 2 kan användas för

Mer »

Kontakt

Forskningsgrupp

Professor Caterina Finizia och medarbetare

Kontaktperson avseende frågeformulär och luktrehabilitering

Lisa Tuomi, Överlogoped, Logopedmottagningen/ÖNH SU/Sahlgrenska 413 45 Göteborg