SWAL-QOL

SWAL-QOL är ett formulär för att mäta livskvalitet utifrån sväljbesvär. Den svenska versionen av SWAL-QOL visar god validitet och test-retest reliabilitet. Detta formulär kan användas för samtliga dysfagidiagnoser. SWAL-QOL är också känsligt för hur grav sjukdomen är mätt utifrån vilka födokonsistenser patienten förmår svälja.

För att ladda ner filerna behöver du ett lösenord. Du behöver kontakta oss för att begära detta lösenord. Kontakta oss här.