Month January 2020

NAIM

NAIM är lukttekniken som gör stor nytta och som ni lär ut enkelt, snabbt och effektivt! För att luktmolekyler ska nå luktepitelet i näsan efter laryngektomi behöver patienten skapa ett undertryck i munhålan genom att sänka underkäken, mungolvet, tungan, tungbasen…

MDADI M.D. Anderson Dysphagia Inventory

MDADI är en cancerspecifik enkät och används till att bedöma dysfagi, social funktion och livskvalitet hos huvud-hals cancerpatienter. Formuläret består av 20 frågor uppdelat i 4 domäner; känslomässig (emotional), fysisk (physical) och funktionell (functional), global livskvalitet samt 4 tilläggsfrågor. Formuläret…

SWAL-QOL

SWAL-QOL är ett formulär för att mäta livskvalitet utifrån sväljbesvär. Den svenska versionen av SWAL-QOL visar god validitet och test-retest reliabilitet. Detta formulär kan användas för samtliga dysfagidiagnoser. SWAL-QOL är också känsligt för hur grav sjukdomen är mätt utifrån vilka…

S-SECEL

Som komplement till kliniska och röstrelaterade undersökningar för patienter med röstproblem är det viktigt att få med och dokumentera patientens egen kommunikationsupplevelse. S-SECEL är ett frågeformulär för att mäta kommunikationsförmåga för patienter med röst, tal och kommunikationsproblem och kan användas…

GTQ – Gothenburg Trismus Questionnaire

Trismus innebär en begränsad förmåga att öppna munnen (≤ 35 mm) och är ett tärande, deprimerande och ofta smärtsamt tillstånd som obehandlat kan påverka livskvaliteten avsevärt. För att utvärdera trismus och dess behandlingsresultat har ett multidimensionellt, självadministrerat, trismusspecifikt frågeformulär skapats:…